Dzień zaduszny.....2 listopad

Zaduszki - rzeczywiste Święto Zmarłych,
często mylone z dniem Wszystkich Świętych
wywodzące się z pogańskiego obrzędu Dziadów.
W tym dniu oddajemy hołd modląć się za zmarłych.
Obchody Święta Zmarłych zapoczątkował
Święty Odilon w roku 998 ale dopiero w XIIw
(w Polsce w XIIw) tradycja ta rozpowszechniła
się na cały Kośćiół Katolicki. W 1915 roku
Papież Benedykt XV zezwolił na odprawianie
mszy świętej w intencji poleconej przez wiernych.
Odpowiednikiem w krajach anglosaskich jest Halloween

Zwyczaje
W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie
na groby bliskich, palenie zniczy, modlitwy
i odprawianie mszy w intencji zmarłych.
Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze
gdzieniegdnie zwyczaj karmienia dusz zmarłych,
przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemie.
W tym celu zostawiano na stole chleb z masłem
lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym chlebem
dzielono się także z żebrakami modlącymi się
za dusze zmarłych (stąd nazwa 'Dziady').
Chleb w zależności od regionu posiadał swoją nazwę np.
'Powałka', 'Petryczka', 'Zaduszka' lub 'Chleb Umarłych'.
Do obrzędów zadusznych należy także
specjalna msza odprawiana w tym dniu zwana 'pominkami'.
O ile w Dniu Wszystkich Świętych czci się wszystkich tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, o tyle obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe, oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem. Tradycja obchodów tego święta sięga czasów biblijnych.


Już w Piśmie Świętym Starego Testamentu są pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób zmarłych. Tradycja ta przetrwała do czasów apostolskich. Wielkim orędownikiem i kontynuatorem tej tradycji był benedyktyński opat z Cluny (Francja) Odilon, który w 998 roku polecił, by we wszystkich klasztorach o regule benedyktyńskiej Dniem Zadusznym był 1 listopada. Z czasem władze kościelne przeniosły je na 2 listopada.